Är ni i behov av förstärkning inför sommaren 2020? Nu är det öppet för anmälan av ledig plats för feriearbete

Gör din anmälan här!

De som kan anmäla sitt intresse för att ta emot ferieungdomar är kommunala förvaltningar, kommunala stiftelser/bolag, föreningar/organisationer och privata företag.

Arbetstiden kan maximalt uppgå till en period om tre veckor och 120 timmar. Första perioden är en dag kortare då midsommarafton infaller under perioden. Feriearbetare får ej arbeta på midsommarafton.

 • Ungdomar får inte arbeta mellan kl 23.00 och 06.00, nattvila minst 12 h
 • Lunchrasten är obetald och skall vara minst 30 minuter om arbetsdagen är längre än 4,5 h.
 • 36 h sammanhängande vila varje vecka

*****Nytt för 2020  -Arbetstiden för feriejobb på föreningar är 6 h/dag eller maximalt 90 arbetade timmar/period.

Ferieperioder 2020

 • Period  1: 15 juni – 5 juli
 • Period 2: 6 juli – 26 juli
 • Period 3: 27 juli – 16 augusti

För att kunna ta emot ferieungdomar via Bodens kommun måste vissa krav uppfyllas:

 • Det ska finnas arbetsuppgifter under hela dagen och perioden, 6-8 timmars arbetsdag
 • Ungdomarna ska ha tillgång till handledning och stöd
 • Ensamarbete får inte förekomma
 • Företaget får inte ha några skulder hos kronofogden
 • Arbetsplatserna ska ha kollektivavtal och vara godkända av berörd facklig organisation
 • Arbetsmiljöverkets lagar och förordningar ska följas, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:08

Arbetsplatserna tilldelats ungdomen via samordning av kommunen. Respektive arbetsplats bär arbetsgivaransvaret. Kom ihåg att rapportera ungdomens närvaro i feriebas och därefter lämna närvaroblanketten till JobbCenters handläggare

Ta emot ferieungdomar som privat företag

Privata företag som tar emot ferieungdomar får bidrag av kommunen i form av storleken på den timlön exklusive sociala avgifter som kommunen skulle betalat till ungdomen. Arbetsgivarna skall betala avtalsenlig lön för sitt avtalsområde även om kommunens bidrag inte täcker kostnaderna. Bidraget rekvireras efter att ferieperioden är slut dock senast 30 september. För ungdomar födda 2003-2004 (år 2020) så lämnas alltid bidrag ut. För äldre ungdomar betalas bidraget ut av särskilda skäl. Om du vill anställa en ungdom 18-19 år ta då kontakt med JobbCenter för mer information.

Lön till ferieungdom

Lönen för feriearbete i kommunens regi är:

 • Ungdom 16 år – 17 år         56 kr/timme
 • Ungdom 18 år – 19 år         61 kr/timme

Om ungdomen arbetar på så kallad obekväm arbetstid ska respektive arbetsplats stå för den extra kostnaden. I beloppet ingår semesterersättning. Löneutbetalning hos privata arbetsgivare sker enligt företagets egna rutiner samt enligt gällande kollektivavtal för respektive bransch.

Lönen betalas ut utifrån hur många timmar ungdomen har arbetat, därför måste du som arbetsgivare rapportera närvaro. Detta gör du på dina sidor på www.feriebas.se/boden/foretag